Hjem Centralforeningen for stampersonel

Juridisk

Juridisk bistand til medlemmer

CS kan efter en konkret vurdering yde juridisk og faglig bistand til medlemmer i forbindelse med:

-          Arbejdsskadesager

-          Sociale sager

-          Sager indenfor aftale og forhandlingsretten, som har principiel karakter,

-          Skattesager af principiel karakter

-          Sager omfattet af den militære straffelov og disciplinærlov

Sagsbehandler

Juridisk bistand

Mette Lind-Hansen
Specialkonsulent
Tlf. 36 90 89 71
E-mail

DEN NYE FERIELOV – HVAD BETYDER DEN FOR DIG?

Pr. 1. september 2020 træder den nye lov om ferie i kraft. Dele af loven implementeres allerede i løbet af 2019 i en overgangsordning. Loven er stadigvæk baseret på tre ugers sammenhængende hovedferie i perioden 1. maj til 30. september og har derved fastholdt feriemønstret og hidtidige rammer for ferieplacering, samt -varsling, -udstrækning m.v.

Den ny ferieordning med samtidighedsferie betyder for alle lønmodtagere hos både private og offentlige arbejdsgivere, at optjeningsperioderne fra 2020 starter 1. september og løber til 31. august året efter. Ferieafholdelsesperioden løber i samme periode, men er desuden fire måneder længere. Der optjenes som nu 2,08 feriedag pr. måned, hvilket svarer til 5 ugers ferie om året.

Det betyder, at alle lønmodtagere fra 1. september 2020 optjener deres feriedage løbende, og ikke som nu optjener dem pr. år med afvikling året efter fra 1. maj.

For nuværende ansatte fra 1. januar 2018 vil regnestykket se således ud:

Optjening af 25 feriedage fra 1. januar – 31. december 2018, der kan afvikles i perioden 1. maj 2019 – 30. april 2020.

Optjening af 16,7 feriedage fra 1. januar – 31. august 2019, der kan afvikles i perioden 1. maj – 30. september 2020.

Optjening af 25 feriedage fra 1. september 2019 – 31. august 2020, som indefryses og kapitaliseres til udbetaling, når arbejdsmarkedet forlades.

Optjening af 2,08 feriedag pr. måned fra 1. september 2020 – 31. august 2021, der kan afvikles i perioden 1. september 2020 – 31. december 2021. Og så fremdeles fremadrettet.

Det betyder, at man skal være opmærksom på, om man har ferie/anden frihed til dækning af de dage, man vil holde i perioden 1. september – 31. december 2020 (eksempelvis efterårs- og juleferie).

For personer, som ansættes i overgangsperioden, gælder andre tiltag.

CS vil løbende informere og justere afsnittet om ferie i TR-håndbogen på www.cs.dk , efterhånden som forvaltningsretningslinjerne udarbejdes.

Brug evt. nedenstående links til mere information.

http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Et%20godt%20arbejdsliv/Ny%20ferielov%20i%20Danmark.aspx

https://www.ftf.dk/loen-og-ansaettelse/artikel/ny-ferielov/

http://www.ft.dk/ripdf/samling/20171/lovforslag/l116/20171_l116_som_vedtaget.pdf

Husk at drøfte lokale konsekvenser af den nye ferielov i samarbejdssystemet.

2/2018

Orientering om lovændring af militær straffelov, disciplinarlov og retsplejelov

Den 1. januar 2018 trådte lovændring til den militære straffelov, militær retsplejelov og den militære disciplinarlov i kraft.
Denne lovændring betyder, at alle militært ansatte i Forsvarsministeriets departement vil blive omfattet af de tre love. Konkret betyder det for de medlemmer, der er berørt af dette, at militært ansatte på hele Forsvarsministeriets område fra 1. januar 2018 er omfattet af alle tre love.
Behovet for at ændre ordlyden i loven har været, at militært personel efter reorganiseringen i 2014 i højere grad arbejder i styrelse, som ikke er underlagt egentlig militær kommando.
På trods af at de tre love er relateret til en række pligter, som begrundet i forsvarets operative opgaveløsning, og som ikke giver den store mening for det arbejde, der bliver udført i styrelserne.

Der bliver udført støttefunktioner for det militære forsvar.
Begrundelsen for lovændringen har blandt andet været, at man har ønsket at skabe et ens retsgrundlag for militært ansatte inden for Forsvarsministeriets område.

CS bekymring har været, at man med lovændringen kommer til at lave en forskel imellem militært og civilt ansatte inden for Forsvarsministeriets område, som vil blive mødt af forskellig retstilstand alt afhængig af ansættelsesform.

De af vores medlemmer, der er berørt af dette, vil nu f.eks. kunne påføres et disciplinarmiddel, eller straffes med bøde, hvis de skulle overtræde lovgivningen. På den måde vil de adskille sig fra de civilt ansatte.

Når dette er sagt, så er der tale om i forvejen militært ansatte, der ofte har været i Forsvaret i længere tid, og som kender systemet. At man har ændret ordlyden auditørerne til auditøren, har ingen betydning.
Det er altid en auditør, der træffer afgørelse i en sag.

2/2018

Gode vaner om persondata

8 gode vaner om persondata

 1. Tænk dig om, inden du indsamler personoplysninger, også når du ”bare” får dem fra andre
  • Hvad skal de bruges til, er de nødvendige, og hvor længe skal de gemmes?

 

 1. Del ikke selv personoplysninger med nogen, der ikke har brug for dem
  • Er det virkelig ”need to know” eller bare ”nice to know”?

 

 1. Lås din computer, når du forlader den eller indstil den til automatisk låsning efter kort tid
  • Også når du bare skal til frokost

 

 1. Del ikke dine arbejds-passwords med andre
  • Heller ikke familien

 

 1. Brug kun sikker mail (eller e-boks), hvis der skal sendes følsomme personoplysninger eller cpr-numre.
  • Eller find en anden måde at sende på

 

 1. Sørg for adgangskoder og kryptering af mobile enheder
  • Også mobiltelefoner og USB-nøgler

 

 1. Tænk over hvem du mailer til
  • Brug C.c. med omtanke og brug BBC, hvis du skal sende til mange udenfor CS

 

 1. Tænk over, hvor du gemmer personoplysninger, gem dem altid i struktureret form og i Docunote
  • Gem ikke i egne Outlook-mapper eller på lokale drev
  • Husk at slette, også fra papirkurven og mappen ”slettet post”